تاريخ : دوشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۹۱ | 12:12 | نویسنده : پزشکان آینده

نکاتی درباره بعضی اندامک های سلول جانوری

ریبوزوم ها دانه های ریز قهوه ای هستند که در روی شبکه آندوپلاسمی و روی پوشش هسته و داخل کلروپلاست و داخل میتوکندری وجود دارند و وظیفه ی آنها تولید پروتئین است و فاقد غشا هستند.

                                  

 

شبکه آندوپلاسمی لوله های سراسری کشیده شده در سیتو پلاسم است یک لایه غشا دارد اطراف هسته قرار گرفته است و به دو نوع تقسیم میشود شبکه آندوپلاسمی صاف که فاقد ریبوزوم است و کارهایی از قبیل انتقال مواد و سم زدایی و تولید فسفولیپید را انجام میدهد. شبکه آندوپلاسمی زبر که دارای ریبوزوم است و کارهایی از قبیل غشا سازی و پروتئین سازی و انتقال مواد را انجام میدهد.

 

                                 

 

جسم گلژی یکی دیگر از اندامک های درون سلول است که در سیتوپلاسم قرار دارد یک لایه غشا دارد از کیسه های روی هم تشکیل میشود و کار آن بسته بندی و ترشح مواد است.

 

                          

 

لیزوزوم در سیتوپلاسم قرار دارد یک لایه غشا دارد کیسه ای شکل است و کارهایی از قبیل تجزیه و گوارش مواد غذایی-تجزیه و گوارش مواد زائد اضافی-تجزیه و گوارش اندامک های پیر و فرسوده و تجزیه اندام ها در زمان جنینی مانند تجزیه لای انگشتان.

 

                         

 

میتوکندری در سیتو پلاسم قرار دارد.دولایه غشا دارد(بیرونی صاف درونی چین خورده )شکل کیسه ای دارد و کارهایی از قبیل تولیدATP و تنفس سلولی را برعهده دارد.